web Service

เว็บเซอร์วิส
 ช่วงก่อนปี ค.ศ.2000 Microsoft หรือ Java ต้องการที่จะเรียกฟังก์ชันข้ามเครื่อง(Remote Procedure Call หรือ RPC)โดยMicrosoft สร้างเทคโนโลยีที่เรียกว่า DCOM ในขณะที่ Java มีเทคโนโลยี
ORBRA แต่ทั้งสองไม่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะมีมาตรฐานของ RPC ที่ต่างกัน ต่อมาก็เห็นตรงกันว่าเราควรมีตัวกลางในการ
ติดต่อสื่อสารทีทุกคนยอมรับกันได้ จีงตกลงว่าใช้โปรโตคอล SOAP ทีมีความสามารถในการส่ง Objec ข้ามเครื่อง โดยมีหน่วยวาน W3C เป็นตัวกลางในการดูแล โดยปกติเว็บเซอร์วิสจะมีการทำงานบนพื้นฐาน HTTP ที่พอร์ต 80 ซึ่งมันไม่ถูกบล็อกด้วยไฟล์วอล การทำงาน เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันของเว็บเซอร์วิส เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการรันฟังก์ชันนั้นตามที่เครื่อง Client ร้องขอ จากนั้นจะทำการ Serialization เพื่อทำการแปลงอ็อปเจ็ตในหน่วยความจำเป็นข้อมูล XML บนโปรโตคอล SOAP เพื่อส่งไหให้เครื่อง Client เมื่อข้อมูลมาถึงเครื่อง Client เครื่อง Client ก็จะทำการ DeSerialization เพื่อทำการแปลงข้อมูล  XML กลับมาเป็น Object ที่ฝั่ง Client อีกครั้งหนึ่ง
สรุป
 เว็บเซอร์วิสคือ การเรียกใช้ฟังก์ชันข้ามเครื่องนั้นเอง โดยผ่านโปรโคลอล HTTP

อ้างอิงจาก http://www.aspnetthai.com

Advertisements

One thought on “web Service

กรุณา Comment สักหน่อยเถอะ จะได้ปรับปรุ่งให้ดีขึ้น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s